Chúng ta sai, nhưng chúng ta phải thắng – dân đúng, nhưng dân phải bị đè bẹp

Kasse animation 7.8.2023