Đảng gia tăng vũ khí mới

Ngày 5/6, blog Lê Quốc Quân trên VOA Tiếng Việt bình luận “Quy định 144-QĐ/TW: Vũ khí mới nguy hiểm của Đảng”. Theo đó, Quy định số 144 QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng, của cán bộ đảng…