Tướng Nga và tướng… ‘ta’

Link Video: https://youtu.be/5ucmAYeINRo Cho đến giờ này, số lượng tướng lãnh của Quân đội nhân dân Việt Nam bị… “xem xét, kỷ luật” vì dính líu hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp tới tham nhũng có lẽ đã khó dùng…