Ông Tổng và Bà Nhàn AIC một ví dụ nữa về mình phải như thế nào