Sập dự án lớn dựng tượng đài Hồ Chí Minh tại Đức – Chủ tiệm ăn nhanh và Đại sứ ôm nỗi buồn ngày 19.5

Trung Khoa – Thoibao.de 

#StandWithUkraine #RussianAggression