Đảng biến thành „phản động“ – VN thuộc nhóm nước phi dân chủ