Nhà nước Công an trị ở Việt Nam có lợi cho ai?

Kinh nghiệm từ các nước phát triển cho thấy, giáo dục là nền tảng và là yếu tố quan trọng để phát triển quốc gia. Sự thành công của nhiều nước trên thế giới đã cho thấy, nếu coi trọng…