Đến hồi mạt vận, Chu Ngọc Anh sắp đến giờ lên thớt?

Link Video: https://youtu.be/sWfBJR99d90 Ghế chủ tịch Hà Nội là một chiếc ghế béo bở, tuy nhiên những năm gần đây, người ngồi vào chiếc ghế này đều mạt vận. Dù nỗ lực giải quyết khủng hoảng con tin tại Đồng…
Ai giúp Chu Ngọc Anh hạ Nguyễn Đức Chung?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=LBZi0_dbfQ0 Nguyễn Đức Chung đã bị ra tòa một lần, và hiện nay ít nhất 2 tội nữa đang đang được điều tra và hoàn tất hồ sơ, và có khả năng ông Chung ra tòa 2 lần…