Tô Chủ tịch sẽ sắp xếp tinh gọn lại bộ máy đảng của Tổng Trọng như thế nào?