Tổng mở đường cho Tập “đánh chiếm” nền kinh tế Việt Nam!

Kasse animation 7.8.2023