Làm thế nào để chấm dứt việc Tổng Trọng, “tự tung, tự tác” hại dân bảo vệ quan tham?

Kasse animation 7.8.2023