Tổng tóm Quyết Còi Thủ Chính tạo ra vạn trùm Quyết