Sau khi Chủ tịch Thưởng đi Tàu bộ GTVT dọn cỗ đợi Bạn Vàng vào xơi