Thiếu tiền đấu đá Kim Cự và phe Hà Tĩnh kinh doanh sâm Ngọc Linh để lừa