Muốn gặp Mỹ phải lụy Tàu, Tổng đạp đầu dân cúi đầu trước Bạn vàng