Lại thêm nạn nhân tự chầu trời trong trụ sở công an ở Bình thuận do mệt khó thở