Vừa lì đòn vừa toan tính, Thủ Chính khiến Huệ Trọng như húc vào đá