Kinh tế Trung Quốc sụt giảm bởi sự độc đoán chuyên quyền gia tăng, bài học cho Việt Nam!