Oái ăm! Trời đã sinh ra Chính sao lại sinh ra Nơi?