Vinfast “nung sống” tài xế. Phạm Nhật Vượng làm ảo thuật biến đống lửa thành vô hình