Dại đột! Nguyễn Thành Phong lại chui vào vết xe đổ Tất Thành Cang. Ngã nhào!

Kasse animation 7.8.2023