Nguyễn Thanh Long bị vây tứ phía, Nguyễn Phú Trọng đang quăng chài tóm cá to?