Vinfast ra mắt xe tại Đức – Cảnh sát tới điều tra!

Trung Khoa – Thoibao.de 

#StandWithUkraine #RussianAggression