Pham Doan Trang Club in Vietnamese Police’s sights

Many social activists and relatives of journalist Pham Doan Trang said that Cong An Nhan Dan newspaper is trying to discourage and distort the truth about an “object” that unfortunately falls into their sights in the new article about Pham…
Người Việt chia rẽ vì bầu cử Mỹ

Chưa bao giờ người Việt chia rẽ bởi một tổng thống Mỹ như hiện nay. Thái độ ủng hộ hay chống lại vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ đang là chủ đề tranh cãi giữa người Việt với…