Phạm Bình Minh, một cái kết buồn ( Người Buôn Gió)

Vào những năm 80-90 của thế kỷ trước, tuổi tác của những nhà lãnh đạo cao cấp Việt Nam dao động từ 70 đến 80 tuổi. Ông Đỗ Mười năm 1997 rời bỏ chức Tổng Bí thư lúc tuổi tròn…