Rửa tiền và tài trợ khủng bố, Đảng bị EU chỉ mặt!

Ngày 12/11/2019, tờ Tạp Chí Tài Chính có đăng bài “Việt Nam chủ động hợp tác quốc tế trong “cuộc chiến” chống rửa tiền, tài trợ khủng bố”. Bài báo nói rằng, Việt Nam đẩy mạnh cả về chiều rộng…
Money laundering and terrorism financing, Communist Vietnam is condemned by EU!

On November 12, 2019, the Financial Magazine published an article “Vietnam proactively cooperates internationally in the fight against money laundering and terrorist financing.” The article said that Vietnam has promoted both breadth and depth, actively contributing to the effective implementation…
Ủy ban EU khuyến nghị đàm phán gia nhập với Kiev

Ukraine và Moldova đang tiến gần hơn đến mục tiêu của mình: Ủy ban EU ủng hộ việc bắt đầu đàm phán gia nhập. Tuy nhiên, Ukraine sẽ phải hoàn tất cải cách trước vòng đàm phán đầu tiên. Von…
Ответственность. Российский миллиардер осуждает «варварскую» агрессивную войну

Большинство российских миллиардеров сдерживаются в своих оценках агрессивной войны России в Украине — опасаясь последствий со стороны Кремля. Бывший бос «Яндекса» Волож – сверхбогатый человек, теперь осуждает действия России. Соучредитель российской интернет-компании «Яндекс» Аркадий Волож решительно осудил войну против Украины.…
2022年欧盟人权民主报告:越南继续限制政治和公民权利

2023年7月31日,欧盟发布的《2022年包括越南在内的世界人权年度报告》得出结论:越南继续限制公民权利和政治权利,特别是言论和集会自由。 报告继续指出:越南民权社会空间持续萎缩,越共已经颁布或正在起草的法律文件旨在进一步限制网络安全、非政府组织活动和宗教自由领域的合法活动。记者、博主、人权捍卫者和环保人士继续因违反国家安全或逃税等模糊指控而被逮捕和起诉,许多人在不公开的审判中受到审判并被判处重刑。 报告称,越南仍然存在不公平审判的指控,例如拒绝为受审者提供法律代理,监狱条件恶劣,长期被监禁而与外界隔绝,家人无法探视,被转移到偏远的监狱,单独监禁等作为惩罚。死刑仍然是越南的一个主要问题,当局不公布死刑犯的数据。对少数民族宗教自由和强制征用土地所有权的担忧依然存在。 新闻自由仍然受到严格限制。所有的媒体,包括印刷、广播和电视、网络和电子媒体,都受到严格控制。独立政治网站被封锁,社交媒体公司被迫关闭账户或删除批评政府的内容。 欧盟报告重申了无国界记者组织2022年新闻自由指数排名,越南在180个国家中排名第174位。欧盟表示,始终将人权问题正式纳入与越南各级别的双边讨论。 欧盟与成员国和尊重民主人权的国家密切合作,就越南人权问题保持定期交流,并多次呼吁河内全面履行国际人权义务,释放所有仅因行使权利而被监禁的人网络和现实生活中的言论自由。