Để phạm sổng chuồng rồi tốn công truy bắt. Tô là tướng tài hay tướng tồi?