Tổng Trọng không chịu công khai tài sản, quan chức bê tiếp tài sản của dân