Thành phần trục lợi covid cống nạp cho ông Chính bao nhiêu?