Gia đình lớn của ông Chính: Vô nề nếp, buông thả và chạy theo giá trị đồng tiền