Để vợ bắt tay Việt Á, có thông tin cuối năm ông Chủ tịch Phúc sụm?