Phạm Minh Chính dám “vuốt mặt” Nguyễn Phú Trọng, muốn đè ông Tổng?

Bình luận