Ông tính đày đoạ dân tộc này tới khi nào?

Link Video: https://youtu.be/106EPEEzBlY Chính sách chống dịch bằng bạo lực duy ý chí của chính quyền Cộng sản Việt nam, bắt chước theo Trung quốc một cách mù quáng, biến cả nước trở thành một trại tập trung khổng lồ…