Câu chuyện ‘Thiền Am’: Lịch sử lặp lại

Link Video: https://youtu.be/0IgnAwS8U5Y Tôi nghĩ nhà cầm quyền sẽ xoá sổ Thiền Am. Đó không phải là ‘nếu’ mà chỉ là ‘khi nào’. Sự xoá sổ Thiền Am, trong cái nhìn của thế giới, chỉ làm cho diện mạo của…