Dân chủ hoá cho Việt Nam còn lắm gian nan

Ngày 5/6, Blogger Trần Hiếu Chân bình luận “Dân chủ hoá ở Việt Nam: Tiếng kêu trên hoang mạc?”, đăng trên RFA Tiếng Việt. Tác giả cho rằng, Đại tướng Tô Lâm tiếm quyền và lộng hành gần 2 năm…