ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN

1. Trong hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 5 năm vừa qua của Hội đồng Lý luận Trung ương (HĐLLTƯ) đảng CSVN, Nguyễn Phú Trọng tiếp tục mê sảng và nói càn :”Đến 2045, Việt Nam sẽ có…