Thủ Chính hay Phan Đình Trạc, ai cả gan chọc vào tử huyệt Tô Chủ tịch?