Trò chơi quyền lực: Tổng lợi dụng Tô hay Tô lợi dụng Tổng?