Tổng như nến trước gió, Ban bí thư khổ vì bão lớn!