Chưa soán ngôi Tổng, Tô đã chuẩn bị lực lượng “khủng” và “hốt cóc”!