Khi tổ chức cánh tay nối dài đói ăn, “ăn thịt” cả giai cấp ưu tú của đảng CSVN?

Kasse animation 7.8.2023