Thế lực nào trong đảng sử dụng Tổng Trọng làm “đồ chơi” trong cuộc chiến Cung đình?

Kasse animation 7.8.2023