Tô Lâm và thuộc hạ liệu có hạ bệ Tổng Trọng thành công hay không?

https://x.com/thoibao_de/status/1746421410178674761?s=20