Đề nghị Nguyễn Thanh Long đến 20 năm tù: Tổng Trọng từ tránh mặt đến mất mặt?

Kasse animation 7.8.2023