Bộ trưởng Tô công khai diễn biến tư tưởng và tham vọng quyền lực