Bắt Lưu Bình Nhưỡng Tô bóp họng được một tiếng nói đáng ghét của Đảng