Ông Tô hãy bớt tham vọng quyền lực cho dân được nhờ