Chánh án Nguyễn Hoà Bình bị chê kém nhạy bén vì tự khen