Mới nửa nhiệm kỳ Chính phủ đã tả tơi: 4 phụ tá rụng hết 3, Thủ Chính vẫn chưa gục ngã