Chân cà lết Tổng Trọng hất Chủ tịch Thưởng đón Tổng thống Mỹ tại Phủ Chủ tịch